Admitere licență

Admiterea la studiile universitare de LICENȚĂ se desfășoară prin concurs bazat pe:

 1. ESEU MOTIVAȚIONAL – evaluat cu calificativul admis/respins și redactat în:
 • limba română, pentru programele cu predare în limba română;
 • limba engleză pentru programul Marketing cu predare în limba engleză;
 • limba română și limba engleză, dacă vă înscrieți și la programul Marketing cu predare în limba română și la programul cu predare în limbă engleză.

Candidaţii vor încărca pe platforma www.admitere.ase.ro eseul/eseurile motivaționale privind alegerea ASE și a programului de studii (prima opțiune), datat, semnat, scanat / fotografiat.

 1. TEST DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ susținut online (notat cu calificativul admis/respins) pentru candidații care optează pentru programul Marketing cu predare în limba engleză. Fac exceptie candidații care încarcă pe platforma instituțională de admitere unul dintre certificatele de competență lingvistică recunoscute de ASE sau cei care au absolvit studiile liceale urmate integral în limba engleză, precum și la cele urmate la secția bilingv la programele acreditate.
 2. MEDIE GENERALĂ DE ADMITERE calculată ca medie ponderată între media obținută la examenul de bacalaureat cu 70% și media anilor de studii cu 30%.

Ierarhizarea candidaţilor, care au obţinut calificativul admis la eseul motivaţional, și, după caz, la proba de competență lingvistică, se face în funcţie de media generală de admitere şi în ordinea opţiunilor precizate de candidat pe platforma admitere.ase.ro!

Statutul de student finanțat de la buget sau cu taxă se actualizează după primul semestru al anului I și apoi anual, în funcție de performanțele universitare!

Candidații vor consulta în permanență platforma admitere.ase.ro și adresa personală de email, comunicată în cadrul procesului de înscriere, pentru a fi la curent cu statutul pe care îl dețin și demersurile pe care le vor urma în cadrul etapelor de admitere!

Candidatul se va înscrie cu numele complet (cu diacritice), conform certificatului de naştere, precizând adresa de email activă şi numărul de telefon, încărcând câte un singur fișier (copia va cuprinde toate paginile unui document și nu va fi încărcat pagină cu pagină) pentru următoarele documente (copii în format .pdf sau .jpeg/.jpg, unde este cazul):

 1. Diploma de bacalaureat (sau diplomă echivalentă cu aceasta). Absolvenţii programelor de studii din străinătate și ai liceelor internaționale din România, pe lângă diploma de bacalaureat/adeverinţa de absolvire, trebuie să încarce pe platforma de admitere și copia atestatului/adeverinței de echivalare emis/emisă de ministerul de resort – CNRED și vor transmite înaintea înscrierii, la adresa internationaladmission@ase.ro, actele de studii (diploma de bacalaureat sau echivalenta, foile matricole corespunzătoare tuturor anilor de liceu și copia adeverinței emise de CNRED). Comisiile de înscriere verifică, împreună cu Direcția de Relații Internaționale dosarele candidaților;
 2. Foaia matricolă (sau echivalenta acesteia) din care rezultă mediile anilor de studii. Absolvenţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea din iulie 2023 vor încărca foaia matricolă sau adeverinţa care atestă mediile anilor de studii. În cazul pierderii, distrugerii totale sau parțiale a diplomei de bacalaureat sau plastifierii acesteia, copia documentelor care atestă îndeplinirea tuturor formalităților legale privind întocmirea unui duplicat al diplomei de bacalaureat, (declarație pe proprie răspundere, autentificată la notariat, anunțul la Monitorul Oficial privind pierderea/deteriorarea actului de studii, adresa din partea liceului absolvit, din care să reiasă faptul că absolventul a depus solicitare privind eliberarea unui duplicat al diplomei de bacalaureat și adeverința din care să reiasă rezultatele obținute la examenul de bacalaureat).
 3. Eseul motivațional/eseurile motivaționale, datat, semnat, scanat/fotografiat, privind alegerea ASE și a programului de studii care reprezintă prima opțiune pentru fiecare limbă de predare a programelor din fișa de înscriere.
 4. Adeverinţa medicală tip, eliberată de către cabinetele medicale (şcolare sau teritoriale) sau de medicul de familie, cu cel mult şase luni înainte de data înscrierii, din care să rezulte că solicitanţii sunt apţi pentru înscrierea la facultate;
 5. Certificatul de naştere;
 6. Cartea de identitate;
 7. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
 8. Declaraţia pe propria răspundere – document ce se completează în aplicația de înscriere (Anexa 7), prin care candidatul declară că: nu a fost exmatriculat din ASE, fără drept de reînmatriculare; nu va beneficia, concomitent, de finanţare de la buget pentru două sau mai multe programe de studii universitare, indiferent de nivelul lor şi nu va urma simultan mai mult de două programe de studii universitare, indiferent de nivelul şi forma de finanţare ale acestora; a fost/nu a fost înmatriculat, la un alt program de studii universitare de licenţă, inclusiv numărul semestrelor în care a beneficiat de finanţare de la buget; a absolvit o altă facultate; este de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
 9. O fotografie 3/4 tip legitimație/pașaport, format .jpg sau .jpeg, încărcată pe platformă;
 10. Dovada plăţii taxelor de înscriere pentru cei care plătesc prin virament bancar.
 11. Certificatul de competenţă lingvistică, prin care sunt certificate competenţele lingvistice pentru limba de predare a programului de licenţă la care candidează (dacă este cazul) sau acte de studii eliberate de instituții de învățământ din România sau străinătate cu predare în limba engleză;
 12. Certificatul de orientare şcolară şi profesională/certificatul de încadrare în grad de handicap, valabil la data depunerii acestuia, după caz;
 13. Documentul care atestă apartenența la minoritatea rromă, după caz;
 14. Documentul care certifică apartenența la sistemul pentru protecție socială, după caz;
 15. Diploma care atestă obținerea distincției în cazul candidaților olimpici naționali și internaționali;
 16. Documentul care să certifice scutirea de la plata taxei de înscriere pentru primele două opțiuni;
 17. Declarația pe propria răspundere privind autenticitatea documentelor încărcată pe platforma admiterii și corespondența dintre actele digitale/scanate și cele originale (Anexa 8).

În cazul în care actele de studii și/sau de stare civilă (certificat de naștere/căsătorie) sunt redactate în altă limbă decât română, vor fi încărcate pe platforma admitere.ase.ro și copii legalizate ale traducerilor în limba română.

Toate documentele de mai sus, încărcate de fiecare candidat, vor constitui dosarul de admitere al acestuia. Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere.

Marketingul, ca ramură a științelor economice, include un set de metode, tehnici și instrumente prin intermediul cărora organizația, indiferent de profil, cercetează mediul în care acționează (cercetări de marketing), stabilește obiective şi strategii pentru atingerea acestora (planificare strategică de marketing) proiectează şi execută activitățiile operative (programe de marketing) în scopul maximizării profitului şi satisfacerii nevoilor societății la nivelul solicitat. Acest set de metode, tehnici şi instrumente face obiectul unor discipline universitare, incluse în planul de învățământ, prin a căror însușire, studentul dobândește competențe şi abilități care-i conferă la finalizarea studiilor, statutul de specialist în marketing, denumit în literatura de specialitate marketer. Studiile universitare de licență asigură pregătirea de bază, cu pronunțat caracter practic, absolventul dobândind competențe şi abilități prin care execută activități de marketing de mare diversitate, dintre care amintim: operator interviu, merchandiser, vânzări, relații cu clienții, publicitate, relații publice etc.

Facultatea de Marketing oferă următoarele programe de pregătire pentru licență:

Graficul desfășurării concursului de admitere la programele de studii universitare de licență, 2023:

 

Toate informațiile privind admiterea la Facultatea de Marketing, precum și înscrierea la concursul de admitere se găsesc pe platforma www.admitere.ase.ro!