Scurt istoric al Facultății de Marketing

Apariția şi dezvoltarea marketingului în România este strâns legata de contributiile ştiinţifice ale colectivului de specialiști format, în timp, în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti.

Acest aport a fost amplificat şi potențat prin crearea mai întâi a Departamentului de Marketing şi, ulterior, a Facultății de Marketing. Activitățile didactice şi de cercetare desfășurate, lucrările elaborate şi evenimentele organizate reflecta preocuparea specialiștilor din ASE de a contribui la dezvoltarea şcolii românești de marketing.

Facultatea de Marketing a fost înființată în anul 2003 prin Hotărârea de Guvern şi reprezintă un moment important în dezvoltarea marketingului românesc, aceasta fiind prima şi singura facultate de profil din țară. Înființarea are la bază o îndelungată experiență dobândită de Departamentul de Marketing din Academia de Studii Economice din Bucureşti.

1971

Departamentul de Marketing a fost constituit în cadrul ASE, în anul 1971 . Renumele sau este legat de numeroase premiere pe plan național şi internațional:

 • Primele cursuri de marketing introduse în planurile de învățământ din România, au fost cele din cadrul ASE Bucureşti: “Marketing” şi “Marketing – conjunctura şi prospectarea piețelor internaționale de mărfuri”. Ele au reprezentat o premiera nu numai pentru ţara noastră, ci şi pentru Europa Centrala şi de Est.

1975

Primul manual universitar românesc în domeniu, sub titlul „Marketing”, este publicat în 1975, la Editura Didactică şi Pedagogica. Din colectivul de autori, coordonat de regretatul şi apreciatul profesor Constantin Florescu, au facut parte: D. Patriche, R. Emilian, V. Danciu, N. Al. Pop, V. Adăscăliţei, Gh. Dumitru şi M. Ispăsescu.

1978

 • Paleta de cursuri s-a dezvoltat treptat, astfel încât, în anul 1978, în cadrul ASE, erau predate următoarele cursuri de specialitate: Marketing, Marketing – conjunctura şi prospectarea piețelor internaționale de mărfuri, Metode de cercetare a pieței, Marketing industrial.

1981

 • Lucrarea de referinta “Marketing” este elaborata în anul 1981, sub coordonarea profesorului Constantin Florescu, de un colectiv de autori constituit din Al. Zamfir, D. Patriche, V. Balaure, I. Cătoiu, V. Danciu, R. Emilian, N. Al. Pop, V. Olteanu şi G. Stănciulescu.

1983

 • Prima participare româneasca la Conferința Anuala a AMA – Asociația Americană de Marketing a avut loc în anul 1983, prin prezentarea comunicării ştiințifice „Marketingul în România – teorie şi practică”, de profesorii Constantin Florescu şi Iacob Cătoiu.

1990

Dupa anul 1990 , învățământul universitar de marketing cunoaște o evoluție ascendenta în România. La nivelul ASE Bucureşti şi al Catedrei de Marketing, dovezile sunt multiple:

 • Recunoașterea marketingului ca specializare universitara distinctă. Astfel, programul de licență în Marketing admite prima generație de studenți în vara anului 1991,

1992

 • Decernarea premiului „Virgil Madgearu” al Academiei Române , pentru anul 1992, lucrării “Marketing”, elaborata de un colectiv de autori ai Catedrei de Marketing, coordonat de profesorul Constantin Florescu, din care fac parte V. Balaure, Şt. Boboc, I. Cătoiu, V. Olteanu, N. Al. Pop.
 • Dezvoltarea specializării Marketing prin diversificarea portofoliului de discipline de profil, prin includerea unor discipline în premiera în România. În anul 1995, în cadrul specializării Marketing, sunt predate următoarele discipline: Bazele marketingului, Cercetări de marketing, Tehnici promoționale, Studiul comportamentului consumatorului, Marketing internațional, Marketingul serviciilor, Marketing industrial, Agromarketing, Marketing social-politic, Logistica mărfurilor.

1995

 • Prima promoție de specialiști în marketing (cu specializarea marketing) din România obține diploma de licență în anul 1995, în cadrul Facultății de Comerț din ASE Bucureşti.
 • Primul program de studii aprofundate debutează sub denumirea „Sisteme de Marketing “, în anul 1995. Planul de învățământ adaugă noi cursuri: Comunicația în marketing, Logistica mărfurilor, Marketing social-politic, Marketing comparat, Metode şi modele în marketing, Sisteme expert în marketing.
 • Conferința Internaționala dedicata aniversarii a „25 de ani de învatamânt de marketing în România” reunești peste 230 de participanți din mediul academic şi din mediul de afaceri. Au fost prezentate 174 de comunicări ştiințifice.

1998

 • Crearea a doua trasee distincte în cadrul specializării Marketing a Facultății de Comerț, respectiv „Politici de Marketing” şi “Cercetări de Marketing”, în anul 1998. Noile planuri de învățământ includ discipline predate în premiera în învățământul universitar de specialitate din România, precum Marketing direct, Cybermarketing, Marketing turistic, Previziuni de marketing sau Marketingul serviciilor.

2000

 • Primul program de masterat în Marketing al Catedrei de Marketing debutează în anul universitar 2000/2001. Planul de învățământ al programului de masterat „Marketing şi Comunicare în Afaceri” include noi discipline: Management marketing, Cercetare şi modelare de marketing, Comunicarea în marketing – concepte şi strategii, Tehnici de comunicare în marketing, Comportamentul consumatorului sau Marketing pe Internet.

Începând din anul universitar 2001-2002, acest program a avut cel mai mare numar de cursanti, în raport cu programele similare organizate în ASE.

 • Publicarea unei noi lucrări de referinta , intitulata „Marketing”, elaborata sub coordonarea profesorului V. Balaure, de urmatorul colectiv de autori: V. Adăscăliţei, C. Bălan, Ş. Boboc, I. Cătoiu, V. Olteanu, N. Al. Pop şi N. Teodorescu. Lucrarea a fost publicata la editura Uranus, în anul 2000 şi reeditată în anul 2005.

2001

 • Crearea colecției de carte de specialitate Biblioteca de Marketing în anul 2001, prin cooperarea dintre Departamentul de Marketing şi editura Uranus.
 • Lansarea programului de licență Marketing în forma „învățământ la distanță”, predat în campusul A.S.E. de la Brăila, sub conducerea conf. univ. dr. G. Orzan.
 • Organizarea şi desfășurarea conferinței internaționale Marketingul în procesul dezvoltării economice şi sociale 1971 – 2001: 30 de ani de marketing în România”, în anul 2001.

2002 – 2003

 • Înființarea Facultății de Marketing din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, sub conducerea prof. univ. dr. Iacob Cătoiu, primul Decan al acesteia. Din echipa de la decanat mai fac parte conf. univ. dr. Carmen Bălan, conf. univ. dr. Gheorghe Orzan şi conf. univ. dr. Răzvan Zaharia, în calitate de prodecani, respectiv lect. univ. dr. Călin Vegheş ca şi secretar ştiinţific. Din structura administrativă a Facultăţii de Marketing face parte Catedra de Marketing, condusă de prof. univ. dr. Virgil Balaure.
 • Premiera editoriala de anvergura în România, prin publicarea la Editura Uranus, în anul 2002, a lucrarii „Cercetări de Marketing”, elaborata, sub coordonarea profesorului I. Cătoiu, de un colectiv de autori din care fac parte: C. Bălan, T. DăneţIu, I.C. Popescu, Gh. Orzan, C. Vegheş şI D. Vrânceanu
 • Constituirea Centrului de Cercetări Fundamentale şi Aplicative în Marketing (CEMARK), pe lângă Departamentul de Marketing al Facultății de Marketing din ASE, în anul universitar 2003/2004.

2004 – 2008

 • Conducerea Facultății de Marketing este asigurată de către prof. univ. dr. Valerică Olteanu în calitate de Decan, cu susținerea prof univ. dr. Laurențiu Dan Anghel, prof. univ. dr. Carmen Bălan şi prof. univ. dr. Gheorghe Orzan, ca şi prodecani, respectiv conf. univ. dr. Călin Vegheş ca şi secretar științific, prof. univ. dr. Răzvan Zaharia devenind șef la Catedrei de Marketing.
 • Dezvoltarea gamei de programe de masterat oferite de Facultatea de Marketing, prin oferirea a trei noi programe profesionale, începând din anul universitar 2004/2005: „Relatii publice în marketing”, „Marketing strategic” şi „Marketing internațional”.
 • Facultatea de Marketing devine membru fondator al Asociației Facultăților Economice din România (2004).
 • Lansarea programului de master „Marketing online” (2005), program ce avea să devină, după anul 2011, programul de masterat cu cele mai multe opțiuni pentru admitere la nivelul Academiei de Studii Economice din Bucureşti.
 • Includerea marketingului ca domeniu de specializare al studiilor universitare de licență şi de master (2005).
 • Tot în această perioadă sunt lansate periodicele academice Revista Română de Marketing (în 2006), publicată de Editura Rosetti Educațional sub conducerea științifică a prof. univ. dr. Daniel Şerbănică, respectiv Revista de Marketing Online (din 2007), publicată de Editura Uranus sub conducerea științifică a prof. univ. dr. Gheorghe Orzan.
 • Includerea Marketingului ca disciplină obligatorie pentru toate domeniile economice aferente studiilor universitare de licență (2005).
 • Admiterea (2005) şi finalizarea studiilor (2008) pentru prima promoție a noii formule „Bologna” aplicată la nivel european.
 • Crearea specializării de marketing la nivel doctoral (2006).
 • Proiectarea programelor de învățământ pentru studiile universitare de masterate conform Acordului de la Bologna (2008). Cu această ocazie, cele două trasee educaționale de la nivel de licență, „Politici de marketing” şi „Cercetări de marketing” sunt transformate în programele de master „Managementul marketingului”, respectiv „Cercetări de marketing”.
 • Acreditarea ARACIS a tuturor programelor educaționale: studii universitare de licență, cu prezentă în campus şi ID; studii universitare de masterat de complementare (marketing strategic, marketing şi comunicare în afaceri, relaţii publice în marketing, marketing internaţional, marketing online ) – 2008.

2009 – 2012

 • Prof. univ. dr. Valerică Olteanu continuă ca şi Decan al Facultății de Marketing, în acest nou mandat fiind susținut de către conf. univ. dr. Ionel Dumitru, conf. univ. dr. Ioana Cecilia Popescu şi conf. univ. dr. Călin Vegheş în poziția de prodecani, respectiv prof. univ. dr. Ștefan Boboc ca şi secretar științific al Facultății. În această perioadă, conducerea Departamentului de Marketing a fost asigurată de către prof. univ. dr. Laurenţiu Dan Anghel.
 • Oferta educaţională a Facultăţii de Marketing a fost dezvoltată prin introducerea programului de master EUCOREM, program bilingv, predat în limba română şi limba franceză, realizat de către un consorţiu format la nivel european, cuprinzând Université de Haute-Alsace (Franţa), Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (Polonia) şi Academia de Studii Economice din Bucureşti (România).
 • au fost lansate conferințele internaționale „Marketing and Business Development” şi „International Conference on Social Responsability, Ethics and Sustainable Business”, conferințe anuale dezvoltate în cadrul Facultății de Marketing, cu participare internaţională, ce asigura atât vizibilitate şcolii româneşti de marketing, cât şi ocazia de a interacţiona cu specialişti şi teoreticieni din domeniul marketing din întreaga lume.
 • Ponderea disciplinelor de specialitate în cadrul programului de licenţă Marketing creşte de al 10% în anul 1995, la cca 40% la sfârşitul anuui 2012.

2013 – 2016

 • Ca urmare a procesului electoral din anul universitar 2012-2013, prof. univ. dr. Călin Vegheş devine Decan al Facultății de Marketing, echipa sa de la decanat fiind completată de prof. univ. dr. Ionel Dumitru, conf. univ. dr. Mihai Orzan şi prof. univ. dr. Ioana Cecilia Popescu. Prof. univ. dr. Laurențiu Dan Anghel a fost reales la conducerea Departamentului de Marketing, în timp ce prof. univ. dr. Ștefan Boboc a ocupat poziția de Director al Şcolii Doctorale de Marketing.
 • Oferta educațională a Facultății de Marketing a fost într-o perioadă extrem de efervescentă în acest interval, fiind adăugate noi forme ale programului de licență Marketing, cu predare în limba engleză, respectiv la forma de predare cu frecvență redusă (singurul astfel de program din A.S.E., respectiv din oferta de marketing la nivel național), respectiv programele de master „Cercetare fundamentală de marketing”, „Marketing şi management în servicii publice” şi „Marketing şi dezvoltare durabila”
 • În anul 2014 a fost înfiinţată Asociaţia de marketing a studenţilor din România, de către studenţi din cadrul Facultăţii de Marketing, al cărui rol include promovarea studiilor academice în domeniul marketing, precum şi susţinerea studenţilor ce participă în cadrul acestor programe.

2017 – 2020

 • Prof. univ. dr. Călin Vegheş își continuă misiunea de Decan al Facultății de Marketing, la fel ca şi echipa de prodecani, formată din prof. univ. dr. Ionel Dumitru, prof. univ. dr. Mihai Orzan şi prof. univ. dr. Ioana Cecilia Popescu. La conducerea Școlii Doctorale de Marketing s-a aflat prof. univ. dr. Ștefan Boboc, iar Departamentul de Marketing a fost condus de către prof. univ. dr. Laurențiu Dan Anghel.
 • În această perioadă în oferta educațională este inclus programul de master „Managementul relațiilor cu clienții” (program cu predare în limba engleză). Prima generație de absolvenți a programului şi-a finalizat studiile în vara anului 2020.
 • în cadrul Adunării Generale AFER, domnului profesor universitar dr. Virgil Balaure i-a fost acordată Distincția pentru Excelență în Întreaga Carieră din partea Asociației Facultăților de Economie din România, în semn de apreciere pentru contribuția la dezvoltarea Departamentului de Marketing (2017)
 • a fost lansata „Emerging Trends in Marketing and Management International Conference”, precum şi jurnalul aferent acesteia, conferință ce completează paleta de publicaţii academice organizate în cadrul Facultății de Marketing.

2021 – 2024

 • Perioadă marcată de pandemia de COVID-19 şi de războiul din Ucraina, acest interval a adus numeroase provocări şi transformări învățământului superior, atât în România, cât şi la nivel mondial. Conducerea Facultății de Marketing a fost asigurată de către prof. univ. dr. Călin Vegheş, alături de echipa de prodecani, formată din conf. univ. dr. Carmen Acatrinei, prof. univ. dr. Ionel Dumitru şi prof. univ. dr. Mihai Orzan, în timp ce conducerea Departamentului de Marketing a fost asigurată în continuare de prof. univ. dr. Laurenţiu Dan Anghel, iar conducerea Școlii Doctorale de Marketing de către prof. univ. dr. Răzvan Zaharia.
 • Probabil cel mai important eveniment în această perioadă este organizarea la Bucureşti, în luna mai 2024, a cea de a 53-a Conferinţe Anuale a Academiei Europene de Marketing (EMAC), cu aproape 1000 de participanţi din întreaga lume (https://emac2024.org/), o conferință ce alătură Facultatea de Marketing din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti celor mai prestigioase universități din Europa, ediţii anterioare ale acesteia fiind susţinute la Universitatea Strathclyde din Glasgow (2018), Universitatea din Valencia (2016), Universitatea Bocconi din Milano (2005), Universitatea Erasmus din Rotterdam (2000) sau Universitatea ESADE din Barcelona (1993).
 • Programele de studii ale Academiei de Studii Economice din Bucureşti, inclusiv cele oferite de către Facultatea de Marketing, au fost clasate pe primele poziții din România în clasamente internaţionale prestigioase, precum Times Higher Education Impact Ranking, QS World University Rankings by Subject sau Education Emerging Economies University Rankings.